• Gedragsregels C.V. Wieringermeer voor vrijwilligers en medewerkers

  Het overtreden van deze gedragsregels kan leiden tot een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties vanuit de KNVB.

  1.De vrijwilliger/medewerker moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
  2.De vrijwilliger/medewerker onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast.
  3.De vrijwilliger/medewerker dringt niet verder in het privé-leven van de sporter door dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
  4.De vrijwilliger/medewerker onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
  5.Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de vrijwilliger/medewerker en de jeugdige sporter tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  6.De vrijwilliger/medewerker mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken, dat de sporter en/of de vrijwilliger/medewerker deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren.
  7.De vrijwilliger/medewerker onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
  8.De vrijwilliger/medewerker zal tijdens de trainingen, wedstrijden en reizen met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals bijvoorbeeld de kleedkamer of behandelruimte.
  9.De vrijwilliger/medewerker heeft de plicht –voor zover in zijn vermogen ligt- de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
  10.De vrijwilliger/medewerker zal de sporter geeft of accepteert geen (im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen, of die buiten verhouding zijn.
  11.Als de vrijwilliger/medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de Vertrouwens Contact Persoon van C.V. Wieringermeer.
  12.In die gevallen waarin de gedragsregels die (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger/medewerker in de geest hiervan te handelen en zo nodig in contact te treden met de door het bestuur aangewezen Vertrouwens Contact Persoon.

  Als het misgaat
  Procedure klachten Ongewenst Gedrag
  Ofwel, Wat te doen als het mis gaat? Ofschoon er bij C.V. Wieringermeer het nodige aan gedaan wordt ongewenst gedrag te voorkomen, kan het natuurlijk voorkomen.

  C.V. Wieringermeer tolereert geen ongewenst gedrag!
  Bij gebleken ongewenst gedrag zal onherroepelijk royement van de vereniging plaatsvinden! Indien nodig, zal altijd melding bij Politie gedaan worden. Als er onverhoopt toch iemand slachtoffer is van ongewenst gedrag of jij weet dat iemand ongewenst gedrag vertoond heeft, dan is het zaak hier zeer serieus mee om te gaan; dat is in het belang van de gedupeerde, en ook in dat van de overtreder.

  Wat te doen?
  Al naar gelang de aard van de klacht, kan de melder met de “beschuldigde” in gesprek gaan. Geef aan wat jij vindt en bespreek met elkaar hoe dit te voorkomen.

  Als dit gewenst is, kan een leider of een coördinator optreden als bemiddelaar.
  Komen jullie er niet uit, of is de klacht te ingrijpend?
  Meld jezelf met jouw bevindingen bij onze Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

  • Kees van Noorloos
  • Telefoon 06-53916408

  • E-mail: cp.van.noorloos@quicknet.nl

  Deze VCP is niet direct aan onze vereniging gebonden en dus onafhankelijk. De VCP is het eerste aanspreekpunt en is bekend met welke stappen moeten worden ondernomen. Zij zal jou bijstaan en adviseren over wat te doen.

  Wat gebeurt er daarna?
  De VCP zal in overleg met de aanmelder en afhankelijk van de aard van de klacht:

  •De klacht binnen het bestuur kenbaar maken en vragen om maatregelen. Binnen het bestuur worden twee probleem “eigenaren” aangewezen. De klacht kan anoniem bij het bestuur binnenkomen op wens van de betrokkenen.
  De probleemeigenaren zullen het probleem opnemen en de nodige maatregelen nemen. Dit kan per direct als de (veiligheid) situatie daar om vraagt.
  •De VCP kan de klacht melden bij de Politie en de melder begeleiden in het verdere proces. Het verenigingsbestuur wordt geïnformeerd en zal ook hier haar maatregelen preventief kunnen/moeten nemen.